NIA-5, target na mapatubigan ang 240,000 sakahan sa Bicol